Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

LVI Sesja Rady Miejskiej w Nysie 27.04.2022 – relacja

Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Nysie. Radni zgodzili się m.in. na przekazanie gruntu pod budowę nowego gmachu hospicjum. Podczas sesji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Józefa Adamowa, byłego Przewodniczącego Rady i osoby wielce zasłużonej dla nyskiego samorządu.

Jak mówi dyrektor nyskiego Hospicjum Jerzy Miszkiewicz – budowa nowe placówki pozwoli na podniesienie warunków pracy jak i jakości świadczeń. Nowa siedziba będzie znajdować się przy Alei Wojska Polskiego. W czasie sesji uchwalono uchwałę, na mocy której Gmina Nysa powierzyła spółce Ekom jako zadanie własne – gospodarowanie odpadami w RCGO w Domaszkowicach. Do tej pory odbywało się to w drodze przetargu. Uchwała tym samym jest zapowiedzią kolejnych zmian w spółce.

Podczas obrad radna Jolanta Trytko wnioskowała o zwiększenie kontenerów lub częstotliwości ich opróżniania na osiedlu Nysa Południe. Z kolei radna Celina Lichnowska przypomniała o potrzebie remontu dróg osiedlowych przy ul. Ujejskiego/Kościuszki. Na wniosek Burmistrza Nysy ogłoszono pierwszą edycję konkursu na najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowaną  witrynę sklepową. Konkurs będzie odbywał się raz na dwa lata, a zwycięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę finansową.

Radni dokonali też zmian budżetowych w związku z przyznanymi dotacjami na zabytki, w tym zabytki sakralne.

Niedługo poznamy termin kolejnej uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji święta miasta.

LVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie – relacja

 

Porządek LVI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27.04.2022 roku, godz. 8.30

 1. um nysa logoSprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej

3) przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej

4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

 1. Interpelacje radnych
 2. Wnioski radnych
 3. Oświadczenia radnych
 4. Przyjęcie informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2021 rok
 5. Przyjęcie informacji z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie za 2021 rok
 6. Przyjęcie informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 r.
 7. Zaopiniowanie zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami
 8. Przyjęcie informacji o wysokości należności umorzonych wg stanu na dzień 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
  • 1) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu niemieszkalnego (usługowego) nr 2U, poł. w Nysie przy ul. Moniuszki nr 2)
  • 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 72/4 k.m. 392 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
  • 3) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu (dot. nr 18/12 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
  • 4) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 7/7, 18/1 i 51/41 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
  • 5) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty
  • 6) zmiany uchwały Nr XLVI/698/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemcy
  • 7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy   Mariackiej nr 5, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • 8) przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną
  • 9) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
  • 10) powierzenia spółce PGK EKOM Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Nysa dotyczącego zagospodarowania odpadów
  • 11) zmiany uchwały XVII/241/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Nysa
  • 12) zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  • 13) Nyskiego Konkursu Reklamowego „Najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowana witryna sklepowa” na terenie Gminy Nysa
  • 14) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kopernikach
  • 15) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Nysie
  • 16) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy
  • 17) przyznania dotacji Wspólnocie Mieszkaniowej „Miniaturka” w Nysie
  • 18) przyznania dotacji Państwu Bogumile Jaworskiej i Jackowi Jaworskiemu działającym jako wspólnicy Spółki Cywilnej Bogumiła Jaworska i Jacek Jaworski
  • 19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
  • 20 zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038
 1. Sprawy różne, wolne wnioski
 2. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech