Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 08 kwiecień 2022 11:24

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w październiku 2021 roku ogłosiło nabór wniosków do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina ? Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? ?Granty PPGR? Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ? REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ? Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten trwał do 5 listopada 2021roku.

Do udziału w konkursie uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPG, występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR oraz których mieszkańcy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Do dnia 5 listopada 2021r. pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich składali do gminy oświadczenia dotyczące udziału w programie.  Po zakończeniu naboru zostały zmienione zapisy regulaminu oraz organizator konkursu CPPC polecił weryfikację danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu. W ramach  konkursu w całym kraju złożono wnioski na kwotę przekraczającą 900 mln zł. Gmina wobec powyższego musiała zweryfikować miejsce zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwo w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzić fakt pracy tej osoby w PGR oraz potwierdzić nieotrzymanie wcześniej przez beneficjentów sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych. W celu weryfikacji prawidłowości danych złożonych w oświadczeniach Gmina zwróciła się do Beneficjentów/ Wnioskodawców, wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Archiwum KOWR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji będących następcami prawnymi zlikwidowanych PGR oraz do szkół, do których uczęszczają uczniowie ? potencjalni beneficjenci programu.

Warunki konkursu spełniło 221 osób. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych oświadczeń aplikowano o środki w ramach w/w konkursu.

Na początku lutego bieżącego roku wprowadzono kolejne zmiany w dokumentacji konkursowej zmieniając maksymalne dofinansowanie z kwoty 3500 zł do kwoty 2500 zł na zakup komputera/laptopa.

W dniu 14.02.2022 roku opublikowana została lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu ?Cyfrowa Gmina ? Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichw rozwoju cyfrowym ? ?Granty PPGR?,  gdzie dla Gminy Nysa została przyznana kwota 552.500 zł.

Umowa  o  dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 31.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nysa. Po  przekazaniu środków finansowych zgodnie z wymaganymi procedurami ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego beneficjenci będą powiadamiani indywidualnie o terminie podpisania umowy darowizny i odbioru sprzętu.

 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Ostatnio zmieniany piątek, 08 kwiecień 2022 11:26
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech