Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 24 luty 2022 16:00

LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie 23.02.2022

Rada Miejska przyjęła kolejną uchwałę dotyczącą wypłaty Nyskiego Bonu Wychowawczego, tym razem na rok 2023, z rozszerzonym gronem beneficjentów. Był to zdecydowanie najważniejszy punkt obrad.

Jak podkreślał w czasie zdalnej sesji Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz ? wsparcie samorządu nie jest świadczeniem socjalnym. Od początku jego ideą było wsparcie nyskich rodzin. Nabór wniosków na przyszły rok ruszy 15 września br. Jeśli nie wystarczy środków na wypłatę świadczenia, decydować będzie kolejność złożenia wniosków. Jak ważny i wrażliwy to temat niech świadczy, że już na początku obrad projekt uchwały sprzed zaledwie tygodnia został zastąpiony nowym projektem, zwierającym kolejne autopoprawki ? po uwagach od poszczególnych komisji RM.

W czasie sesji radny Marek Święs pytał na jakim etapie jest pisanie monografii Nysy, w kontekście również dbałości o politykę historyczną. ? To będzie bardzo obszerna historia miasta i losów mieszkańców ? mówi Kordian Kolbiarz. ? Oprócz opracowań ekspertów, znajdą się tam również interpretacje różnych osób. Na pewno nie będziemy gloryfikować losów Nysy pod panowaniem pruskim i niemieckim.

Za nami LIII sesja Rady Miejskiej w Nysie

Nie zabrakło też wniosków od radnych i mieszkańców, dotyczących m.in. naprawy ogrodzenia na cmentarzu jerozolimskim, czy też nasadzenia nowych drzew i krzewów na Zamłyniu.

Radni byli zgodni co do przyznania pośmiertnie tytułu ?Zasłużony dla Ziemi Nyskiej? Danucie Kobyłeckiej oraz Januszowi Toczkowi.

Sporo kontrowersji wzbudziła kwestia zwolnień z opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Nysie. Decyzją radnych bezpłatne winiety będą przysługiwać pielęgniarkom środowiskowym.


Porządek LIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 23.02.2022 roku, godz. 13.00

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) zmiany uchwały Nr L/744/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
 • 2) wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego ? ?bonu wychowawczego?
 • 3) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
 • 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 394/12 i 394/13 k.m. 4 poł. w Skorochowie)
 • 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 2/17 k.m. 34 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
 • 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. lokalu niemieszkalnego nr 2p poł. w Nysie przy ul. Prudnickiej 3)
 • 7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 43 k.m. 55 poł. w Nysie przy ul. Kwiatowej 3)
 • 8) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja ?AKWA? Sp. z o.o. w Nysie
 • 9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej
 • 10) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
 • 11) rozpatrzenia skargi zarejestrowanej pod sygnaturą numer AO.OK.1510.3.2022 na działalność Burmistrza Nysy
 • 12) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2022 rok
 • 13) zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 ? 2038

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa zarok 2021

7. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2021 r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ? spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nysie za 2021 rok

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Ostatnio zmieniany czwartek, 24 luty 2022 20:56
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech